Artino School of Creative Art

OPEN HOURS

10.00-19.00

SHOP LOCATION

Building B - Floor 2, Room B209

อาร์ตติโน่ โรงเรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการและการใช้สมองสองด้านอย่างสมดุล เด็กๆจะได้สนุกกับการเรียนศิลปะ Creative Kids Art Curriculum สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะโดยตรง เด็กๆจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักเทคนิควิธีการและรูปแบบแปลกใหม่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตนเองอย่างสนุกสนานและมีความสุข